GDPR

General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) ще засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и всеки един бизнес в рамките на ЕС. Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от общия оборот на организацията или до 20 млн. евро). Изискванията на ЕС за съхранение на лични данни, въведени с GDPR, са свързани с организационни и технологични мерки, както и с мерки за съхранение на информацията.

Profile

Лични данни

Какво са личните данни? Лични данни са данните, чрез които едно лице може да бъде идентифицирано, като име, пол, възраст, ЕГН, имейл, снимка, банкови данни, IP адрес и др. Стойността на личните данни често се подценява, но всъщност те са един от най-ценните активи за всеки бизнес.

Лицата имат право:

  • съгласие за обработване на личните данни;
  • научат за предмета на обработка на личните им данни;
  • на достъп до личните си данни;
  • да поправят грешки в личните си данни;
  • да изтриват личните си данни;
  • да изтеглят личните си данни.

Промяна в политиката на компаниите

На 25 май 2018 г. изтича срокът, до който трябва да фирмите да предприемат мерки спрямо изискванията на новия регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR - General Data Protection Regulation). Ако дейността на Вашата фирма е свързана със съхраняване на каквито и да било данни за клиенти, партньори и служители, трябва задължително да се съобразите с изискванията на новия регламент, което води до належащи промени във внедрената от нас информационна система.

В какво се изразява промяната в политиката на всяка една компания:Личните данни трябва да са точни и да бъдат поддържани в актуален вид.

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

Обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни..